Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Roslagens by- och gårdsnamn - register

MÅNGA GÅRDAR OCH BYAR I ROSLAGEN ligger på eller nära sina ursprungliga platser sedan "urminnes tider". Man brukar tala om att roslagsbygden började befolkas under folkvandringstid, eller egentligen den germanska folkvandringen, som beräknas ha pågått under åren ca 375 till ca 560 enligt vår tideräkning.

Roslagen är ett något varierat begrepp rent geografiskt. I det här by- och gårdsregistret har jag koncentrerat mig på det egentliga Roslagen, där 42 församlingar – från Östra Ryds församling (Österåkers kommun) i söder till Gräsö församling (Östhammars kommun) i norr – har tagits med.

Registret är indelat i två delar. Del 1 presenterar alla by- och gårdsnamn i en följd i alfabetisk ordning och omfattar totalt ca 6 400 namn, del 2 visar namnen i respektive församling. Klicka på respektive länk längst ner (under kartan) så kan du läsa hela registret.

Det var under min egen släktforskning som jag kom fram till, att jag saknade ett register som det här och det var också den direkta orsaken till att jag började utforma en bra hjälpreda, främst för oss som sysslar med släktforskning. Se också "Vad betyder ortnamnen i Roslagen?" (klicka).

Socken- och församlingsgränserna har under århundradena ändrats då och då och vissa församlingar har slagits samman, vilket gör det betydligt svårare att hitta rätt boställe för de anförvanter man letar efter. I registret kan man omgående se i vilken eller vilka församlingar man bör börja söka. Se även den schematiska kartan här nedan.

Jag har valt att ange respektive församling med en lättförståelig förkortning i anslutning till varje by- eller gårdsnamn. Följande församlingar (med förkortningar) ingår:

Församling                     Antal         Församling                      Antal

Blidö (Bli)                          76             Malsta (Mal)                      73

Börstil (Bör)                     321            Norrtälje (Nor)                  60

Edebo/Edbo (Ede)         165           Närtuna (När)                  299

Edsbro (Eds)                    128            Riala (Ria)                         141

Esterna (Ena)                   123            Rimbo (Rim)                    254

Estuna (Est)                      116           Roslagsbro (Rob)             221

Fasta (Fas)                          81           Roslagskulla (Rok)         105

Fasterna (Fna)                  18            Rådmansö (Råd)             258

Forsmark (For)                  52           Rö (Rö)                              192

Frötuna (Frö)                    383          Singö (Sin)                         32

Gottröra (Got)                  197          Skederid (Ske)                 163

Gräsö (Grä)                       200          Söderby (Söd)                   75

Harg (Har)                        209          Söderbykarl (Ska)          100

Husby-Lyhundra (Hus)   78          Ununge (Unu)                 108

Häverö (Häv)                     86          Valö (Val)                         137

Hökhuvud (Hök)             101          Väddö (Väd)                      97

Karl (Kar)                            11           Vätö (Vät)                        78

Knutby (Knu)                   267           Öregrund (Öre)               37

Ljusterö (Lju)                   141            Österåker (Öåk)            395

Lohärad (Loh)                  147            Östhammar (Öst)              5

Länna (Län)                      199            Östra Ryd (Öry)            311

                                                                                     Summa: 6 410

Det är i husförhörslängdernas ortsregister jag hämtat alla namnuppgifter, vissa är maskinskrivna, andra noterade för hand. Totalt har jag gått igenom drygt 1000 volymer, av vilka den allra äldsta är från 1686 och de yngsta publicerade är från 1895. By- och gårdsnamn som bildats efter år 1895 finns alltså inte med i registret.

Följande namnförändringar i några av de församlingar som finns med i registret kan vara väsentliga att ta hänsyn till.

De tidigare församlingarna Fasta (Fas) och Esterna (Ena) slogs samman år 1807 och fick namnet Fasterna (Fna). Alla tre är upptagna i registret.

Församlingarna Karl (Kar) och Söderby (Söd) slogs samman år 1821 och fick namnet Söderbykarl (Ska). Samtliga tre är med i registret.

Vätö (Vät) församlingen delades 1914, varför Björkö-Arholma ingår i Vätö (Vät) församling.

I registret och på kartan ingår Husby-Lyhundra (Hus) församling. Försam-lingen bytte namn år 1952 till Husby-Sjuhundra.

Äldre namn och namn med äldre stavning har i möjligaste mån tagits med. I sådana fall finns hänvisning till gällande namn och till modern stavning.

* * *

Husby-Lyhundras präst skrev i husförhörsboken för perioden 1866-1870 en utförlig promemoria "innefattande anvisningar och föreskrifter afseende å förandet af församlingarnes Ministerial-böcker". Med en ovanligt jämn och mycket vacker piktur skrev han angående husförhörsboken:

"D) Husförhörsbok

1:o Uti kolumnen »gift« utsättes år, månad och dag (dessa sistnämnde med bråk) för makarnes vigsel. Likaledes uti nästföljande kolumn för efterlefvande enkling och en, då äktenskapet, genom enderas död, upplöses. Till sistnämnda rubrik höra icke lagligen frånskilda makar, hvadan ock för hvar af dem på samma linie som namnet, antecknas, närmast intill födelsekolumnen, ordet »frånskiljd«. På liknande(?) sätt och för undvikande af serskilda kolumner i thy afseende, tecknas ock adelig härkomst, samt lyten af döfstum, blind m. fl., såsom bifogade formuläret för Husförhörsboken utvisar.

2:o I afseende å ledighet till äktenskap är ej nödigt eller lämpligt här anteckna sådant. Endast i den händelse, att giltigt hinder häremot någonstädes förekommer eller anmäles, må behörig anteckning härom göras.

3:o Aflidne eller bortflyttade kunna uti Husförhörsboken afföras. Genom namnens öfverstrykning, dock så, att äfven derefter deras namn må kunna utan svårighet läsas.

Anm. Wid mantalsskrifningen i November och December månader torde finnas lämplighet, att pastor i slutet af förhörsboken eller å särskildt papper antecknar alla de personer, hvilka på grund af företedda åldersattester från deras pastorer, vid samma tid anmälas till mantals- och skatteskrifning, ehuru de, under det löpande året qvarboende i sina förra kyrkoskrifningsorter, ej förr än under det kommande året inflytta med fullständiga afgångsbetyg till den församling der de vid mantalsskrifningen låtit sig skattskrifvas. Likaså antecknar man ock då serskildt dem, hvilka, ehuru under löpande året qvarboende och kyrkoskrifne i socknen, dock ej förrän å följande året afflyttade till andra församlingar, der de, på grund af från denna pastor uttagne åldersbetyg, låta sig mantalsskrifvas."

Lika utförliga anvisningar finns på samma ställe om "A) Födelse och Dopbok"; "B) Död- och Begrafningsbok"; "C) Lysnings- och Vigselbok"; "E) Inflyttningslängd" samt "F) Utflyttningsbok".

                                                

ROSLAGENS BY- OCH GÅRDSNAMN    

Del 1 - Komplett register

Del 2 - Register församlingsvis

Detta ingår i hemsidan http://www.paroll.dinstudio.se