Släkt- & soldatforskning

och mycket om Roslagen

Regler för Väddö kanal 1835

VIA INTERNET KAN MAN HITTA många historiskt intressanta dokument, vilket visas av nedanstående regelsamling. När Väddö kanal invigdes fanns det förstås ett antal föreskrifter för dem som ville utnyttja kanalen, men också för de medborgare som bodde nära den nya vattenleden. C. H. Rålamb i Stockholm hade utfärdat reglerna, vilka sedan Landshövdingeämbetet i Uppsala vidarebefordrade genom sina kungörelser av den 21 juli 1835.

Gustaf Vasa befallde redan på sin tid, att en kanal skulle ställas i ordning i den gamla igenväxta traditionella farleden, men projektet blev verklighet först under perioden 1820-1832. Under åren 1820 till 1840 grävdes kanalen, som då fick sin nuvarande sträckning och leden öppnades för trafik 1835.

   Åren 1899 till 1902 rätades, breddades och fördjupades farleden och fick den utformning den har än idag.

   Enligt gamla traditioner påstods att kanalen skulle ha grävts av ryska krigsfångar, men det är fel. Det stora arbete som lades ner utfördes däremot av svenska indelta soldater. Min egen farfars farfar sekundkorpralen Olof Danielsson Hjelm från Hälsinge regemente var med bland många andra i det säkert mödosamma arbetet. För den som är intresserad så finns kanalens hela historia väl dokumenterad på Älmsta museum.

Roland Palmquist text
---------------------------------

Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1835 (föreskrifter för nyöppnade Väddö Kanal)

Till Sjöfarares kännedom och efterrättelse meddelas på begäran:

1:o Fartyg eller båtar av vilken beskaffenhet som helst, får inte passera den med dragväg försedda Kanalsträckan genom stakning. Fartygen bör alltid styras efter mitten av Kanalrännan. Skulle båten inte lyda roder utan nödvändigt med handkraft sättas av banken, får inte båtshakar eller vassa redskap användas, utan en med trissa eller klot i ändan försedd bärling, som för att inte skada bankarna stödes mot den sten- eller torvsatta doceringen ovan vattnet. Den som uppsåtligt bryter häremot bötar 10 riksdaler.

2:o Vid vite på 20 riksdaler är det förbjudet att utan tillsägelse till Brovakten försöka passera svängbron. Sker skada skall den dessutom ersättas. Samma vite för ridande, åkande eller gående som skadar bron.

3:o Om fartyg är av den storleken att svängbron inte behöver öppnas, skall farten minskas och genomfarten göras under brovaktens tillsyn. Den som det försummar betalar 10 riksdaler.

4:o Färjan får av sjöfarande passeras från den 15 maj till 1 augusti mellan klockan 4 förmiddag och 9 eftermiddag utan att anmäla sig hos färjvakten, Samma frihet gäller under resten av året vid dagsljus. Den som nattetid eller i mörker försöker passera utan att minska farten och anmäla hos färjvakten bötar 10 riksdaler och betalar eventuell skada.

5:o Skeppare är pliktiga att till Brovakten uppgiva sitt eget och fartygets namn, avgångs- och destinationsort, lastens innehåll och kvantitet och om så påfordra mätarbrev m.m. 3 riksdaler 16 skilling i vite för den som vägrar.

6:o När nu rågången och gärdsgårdsdelning med angränsande byalag är verkställd, är den gärdsgårds ägare, som inte håller ordentliga stängsel, så att ohägn vållas på Kanalområdet av hästar eller andra kreatur, förfallen till 10 riksdaler i vite.

7:o Allt fiske i kanalen och i sjöar där dragväg eller stenkistor finns är förbjuden vid 15 riksdalers vite. Fiskebragder, stakar eller ruskor som hindrar seglationen får inte utsättas i Kanalen eller i den genom Duc d`Alber utmärkta leden i Storsjön.

8:o Den som skadar Kanalområdet, dess trädplanteringar och andra anläggningar, även färjan vid Bagghus inbegripen bötar 20 riksdaler.

9:o Fartyg, roddbåtar eller ekstockar får inte lägga till vid Kanalens bankar, där inte bryggor finns. Kanalens betjäning skall ge tillåtelse.

10:o De vid Kanalen anställda tjänstemän och betjänter är berättigade till samma skydd som Konungens Ämbetsmän eller de som sköter Rättens ärenden. Gör de själva under tjänsteutövning våld eller orätt med ord eller gärning ligger de i tveböte mot det som är stadgat i sådana mål. Det åligger dem, att mot var och en tillbörligen bemöta och i vad dem ankommer förhjälpa till snarexpedition.

11:o Böterna tillfaller hälften Konungen och hälften Åklagaren och åtföljs av ansvar, som genom allmän Lag kan för varje särskilt fall vara stadgat.

Stockholm den 30 juni 1834 C. H. Rålamb

 Väddö kanal på vykort från 1940-talet. S/S Södertörn på vattnet.

Foto: upplandia.se.